ATMINTINĖ – Kaip paskelbti Ąžuolą saugomu?

Ką daryti radus brandų ar senolį ąžuolą? Kaip užtikrinti jam tinkamą apsaugą: kaip suteikti ąžuolui gamtos paveldo ar gamtos paminklo statusą?

ATMINTINĖ – Kaip paskelbti Ąžuolą saugomu?


Pagal dabartinius įstatymus išskirtiniai ąžuolai ir kiti brandūs medžiai atitinkantys tam tikrus kriterijus gali būti paskelbti: valstybės ar savivaldybės saugomais gamtos paveldo objektais arba gamtos / kultūros paminklais.

Ąžuolas tapęs saugomu įgyja saugomos teritorijos statusą, išskirtinę priežiūrą ir apsaugą bei tvarkybos ir apsaugos finansavimą. Po medžiu nebus galima vykdyti statybų ar kitos veiklos, kuri kenktų gamtos paveldo objektui ar paminklui. 


*GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI (valstybės ir savivaldybės) – atskiri arba tankias grupes sudarantys gamtos objektai – kraštovaizdžio elementai, kuriems dėl jų vertės teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas.
*GAMTOS PAMINKLAI – Vertingiausi gamtos paveldo objektai, kuriems Vyriausybės nutarimu suteiktas gamtos paminklo statusas.


Kas gali siūlyti medžius priskirti saugotiniems? Kandidatus į saugomus medžius gali siūlyti ir įvairios institucijos ar organizacijos, ir fiziniai asmenys, tad jei asmuo mano, kad saugotinas medis gali atitikti saugotino kriterijus, galima jį pasiūlyti įtraukti į valstybės ar savivaldybių saugomų botaninių gamtos paveldo objektų sąrašą.

ŽINGSNIAI KĄ DARYTI: 

1. Pirmiausiai galite patikrinti ar ąžuolas dar nėra registruotas gamtos paveldo objektų sąraše:

Informacija apie saugomą teritoriją (gamtos paveldo objektą) galima rasti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre  https://stk.am.lt/portal/ 
Žingsniai:
Žemėlapio kairėje išskleiskite įrankių juostą su rodyklėmis ir atidarykite langelį „Kadastro duomenys”

Pirmu atveju – Saugomos teritorijos paieška pagal pavadinimą: Atsidariusiame langelyje įveskite ieškomo augalo pavadinimą. Antru atveju – Paieška pagal saugomos teritorijos pobūdį:

 1. Atidarykite langelį „Paieška pagal saugomos teritorijos pobūdį”
 2. Pasirinkite saugomų teritorijų tipą: „Gamtos paveldo objektai”
 3. Pasirinkite saugomos teritorijos rūšį: „Botaniniai”
 4. Pasirinkite saugomos teritorijos porūšį: pvz.: „Medžiai, krūmai”
 5. Pasirinkite saugomos teritorijos objektų rūšį: pvz.: „Ąžuolai”
 6. Paspauskite „Ieškoti”
 7. Pateiktame gamtos paveldo objektų sąraše pasirinkite dominantį augalą.

2. Patikrinkite vietos nuosavybės rėžimą:

Norint ąžuolą, ar kitą brandų medį paskelbti saugomu, pirmiausia svarbus ąžuolo buvimo vietos nuosavybės režimas – privati ar valstybinė tai žemė. Jei ąžuolas yra privačioje žemėje, tyrimams atlikti ar medis atitinka keliamus reikalavimus bus reikalingas savininko sutikimas.

Kaip sužinoti kam priklauso žemės sklypas?
Pirminius duomenis apie sklypą galime atrasti puslapyje https://regia.lt/, kuriame galite gauti sklypo, kuriame yra medis unikalų numerį. Pagal šį numerį galite atrasti sklypo savininko duomenis Registrų centro klientų savitarnos sistemoje – prisijungę prie jos, eikite į skiltį Nekilnojamojo turto kadastras ir registras, kairiajame meniu spustelėkite nuorodą Registro išrašai ir pažymos bei pasirinkite dokumento tipą – Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą turto adresą. Galėsite pasirinkti užsisakytą dokumentą atsiimti bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje arba paštu Jūsų nurodytu adresu. Tai kainuoja keletą eurų, bet jei išties reikia rasti savininką, nustatyti nuosavybės rėžimą, gali būti pravartu.

3. Kai ąžuolas yra valstybinėje žemėje, jį saugomu medžiu galima paskelbti jei: 

3a. Ąžuolą paskelbti savivaldybės saugomu galima jei ąžuolo apimtis 1,3 m aukštyje siekia 3 metrus, o aukštis bent preliminariai 15 metrų.
Pateikite laisvos formos prašymą vietos savivaldybės administracijai paskelbti šį ąžuolą gamtos paveldo objektu. Prie prašymo būtina pateikti:

 1. vietovės koordinates, kur yra ąžuolas;
 2. nurodyti bent apytikslę jo būklę;
 3. Aprašyti jo formą, išskirtines savybes, galimas estetines vertes, taipogi jo esamą ar potencialią svarbą vietos bendruomenei bei turizmo plėtrai;
 4. Ąžuolo nuotrauką.  

Savivaldybės administracija išnagrinėjusi prašymą – pateiks atsakymą.

3b.  Ąžuolą paskelbti valstybės saugomu galima jei Ąžuolo apimtis 1,3 m aukštyje ne mažesnė kaip 4 m., o jo aukštis siekia 20 metrų. (Jei ąžuolo apimtis didesnė, t.y. ne mažesnė kaip 6,0 m., o jo aukštis siekia 25 metrus, toks ąžuolas gali tapti gamtos paminklu.

Pateikite laisvos formos prašymą Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos nurodant:

 1. vietovės koordinates, kur yra ąžuolas;
 2. nurodyti bent apytikslę jo būklę;
 3. Ąžuolo nuotrauką.  

Prašymą siųsti adresu: vstt@vstt.lt
Valstybinė saugomų teritorijų tarnybą išnagrinėjusi prašymą ir patikrinusi ąžuolą – pateiks atsakymą.

3c. Ąžuolą paskelbti kultūriniu paminklu galima jei ąžuolas liudija tam tikrus reikšmingus istorinius faktus, galima jį paskelbti kultūriniu paminklu, tuomet galime teikti prašymą Kultūros paveldo departamentui. Šį prašymą teikiame elektroniniu būdu per šį portalą susikūrus savo paskyrą: https://www.kpepis.lt/kaip-naudotis/

4. KĄ DARYTI pastebėjus nupjautą ar piktybiškai pažeistą saugomą medį: 

4a. Jie medžio pjovimas ar žalojimas vyksta tuo momentu: Stabdykite vykdomus darbus ir kvieskite aplinkos apsaugos departamentą (bendruoju pagalbos telefonu 112 arba +37052163385)
4b. Jei pastebėjote nupjautą ar kitaip sužalotą medį: nufotografuokite ir su informacija apie situaciją ir vietos koordinatėmis nusiųskite atitinkamoms institucijoms:
Jei tai valstybės saugomas medis, laišką siųskite saugomų teritorijų tarnybai (vstt@vstt.lt) bei aplinkos apsaugos departamentui (info@aad.am.lt
Jei tai savivaldybės saugomas medis, laišką siųskite vietos savivaldybės administracijai ir aplinkos apsaugos departamentui (info@aad.am.lt

____________________________________________________________________________________

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Kriterijai pagal kuriuos vertingi medžiai privačioje žemėje skelbiami saugotinais:
Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įsakymu “Dėl kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo”

 1. Kriterijai, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai skelbiami saugtinais želdiniais (toliau – kriterijai) taikomi medžius ir krūmus skelbiant saugotinais želdiniais.
 2. Kriterijai, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, atsižvelgus į konkrečią situaciją (medžių ir krūmų būklę, gyvybingumą ir kt.), skelbiami saugotinais želdiniais:

2.1. dendrologiškai vertingi:
2.1.1. dendrologiniai rinkiniai (kolekcijos);
2.1.2. ne jaunesni kaip 15 metų amžiaus introdukuoti (nevietinės kilmės) svyruokline, glausta ar rutulio formos laja, taip pat medžiai spalvotais ar karpytais lapais, išskyrus uosialapį klevą ir tuopas;
2.2. ekologiškai vertingi – ne mažesnės kaip 0,03 ha medžių grupės ar želdynai;
2.3. estetiškai vertingi iškirtinių formų medžiai;
2.4. Kultūros paveldui reikšmingi:
2.4.1. medžiai, susieti su istorinėmis datomis, žymių žmonių gyvenimu;
2.4.2. žymių žmonių pasodinti medžiai;
2.4.3. išlikę buvusių dvarų sodybų išlikę autentiški medžiai;
2.5. kraštovaizdžiui reikšmingi – autentiški medžiai tarpukario ir pokario metais įveistuose parkuose.


Pagrindiniai teisės aktai, skirti gamtos paveldo objektams išsaugoti:

 • Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, 1993;
 • Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019;
 • Gamtos paveldo objektų nuostatai, 2005;
 • Gamtos paveldo objektų vertinimo ir reikšmingumo nustatymo kriterijų aprašas, 2009.

Ne visi prašymai priskirti medį savivaldybės ar valstybės saugomu yra tenkintini, nes turi atitikti tam tikrų jam priskirtų kriterijų visumą. Itin svarbūs kriterijai yra:

 • objekto ir jo artimos aplinkos natūralumas,
 • žmogaus veiklos, mažinančios gamtos objekto vertę, požymių nebuvimas;
 • svarbumas – kriterijus, rodantis gamtinę, mokslinę, pažintinę, estetinę reikšmę;
 • retumas – kriterijus, kuriuo apibūdinamas unikalus, negausiai išlikęs ar retai pasitaikantis gamtos objektas.

Visus reikalavimus, taikomus jų priskyrimui gamtos paveldo objektams galite paskaityti šiame teisės akte: GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ STEIGIMO KRITERIJAI  

Tvarkos aprašas: DĖL SAVIVALDYBIŲ DRAUSTINIŲ STEIGIMO IR SAVIVALDYBIŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SKELBIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

Kaip įsimintiną ąžuolą pažymėti “Google Maps”? (bandyminė)
Kompiuteriams pritaikyta instrukcija:

 1. Pradiniame puslapyje yra žemėlapio vaizdas. Raskite vietą, kurią norite pažymėti žemėlapyje. Norėdami rasti norimą vietą, galite naudoti paieškos lauką arba perkelti žemėlapio rodinį. Suradę, spustelėkite tašką vietos taške, kol pasirodys pilkas vietos ženklas. Automatiškai parinktys pasirodys ekrano apačioje. 
 2. Paspauskite ant atsiradusių tos vietos koordinačių – tuomet kairėje pusėje atsiranda pasirinkčių dalis, spustelėti “Jei norite pridėti trūkstamą vietą”;
 3. Toliau pildyti informaciją – įveskite pavadinimą, kategorija galima “turistų lankytina vieta”, adresas (gali būti apytikslis), bet vieta žemėlapyje tiksli;
 4. Laukite patvirtinimo, o jam atėjus užpildykite ją platesne informacija apie ąžuolą, jo vietą. 

Vilniaus Lazdynų ryto bendruomenės pavyzdys

Vienas iš pavyzdžių, kuomet bendruomenė imasi aktyvaus veiksmo apsaugoti ąžuolus.

Lazdynų bendruomenė kartu su Lietuvos geografų draugija išmatavusi ąžuolų apimtis nustatė, kad Lazdynuose augantiems ąžuolams jau gali būti suteiktas savivaldybės saugomų, o 1 ąžuolui – net valstybės saugomo gamtos objekto statusas. 10 ąžuolų apimtis (130 cm aukštyje) viršija 300 cm. Artimas šiam rodikliui yra taip vadinamas V. E. Čekanausko ąžuolas, augantis šaligatvio viduryje. 1 ąžuolo apimtis – net 445 cm, dėl ko jis gali pretenduoti į valstybės saugomo statusą. Bendruomenė kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę prašydami suteikti siūlomiems medžiams saugomų gamtos objektų statusą ir numatyti tinkamas priežiūros priemones.

Kviečiame procesą stebėti jų puslapyje: https://www.facebook.com/RytoBendruomene/

Projektas “Pilietinės visuomenės gebėjimų stiprinimas ir įtraukimas į nacionalinės ir regioninės miškų politikos formavimą” yra aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Dalintis:

Daugiau:

Naujienos

Projekte „Miškas jaunimui”– žinios jaunimo darbuotojams apie gamtos poveikį sveikatai

Daugiau nei dvejus metus trukęs Erasmus+ projektas „Miškas jaunimui”, skirtas švietimo ir jaunimo darbuotojams, vasario 27 dieną pasibaigė informatyvia ir įtraukiančia konferencija Klaipėdoje, kurios metu buvo pristatyti projekto rezultatai ir metodinė medžiaga, savo žiniomis apie apie gamtos įtaką jaunimo sveikatai dalinosi miško terapeutai, kvėpavimo fiziologijos specialistai bei gydytojai. 

Naujienos

Lietuvio ir miško santykis – nematerialioji nacionalinė vertybė

Nors miško tema kalbama vis daugiau ir plačiau, ši diskusija vyko labai gražia ir svarbia proga – Gerb. archeologui ir prigimtinės kultūros tyrinėtojui Vykintui Vitkevičiui inicijavus ir kitoms organizacijoms bei bendruomenėms prisidedant, pateikta paraiška Nematerialaus kultūros paveldo sąvadui siekiant pripažinti LIETUVIO IR MIŠKO SANTYKĮ, kaip NEMATERIALIĄJĄ NACIONALINĘ VERTYBĘ.

Naujienos

Kongresas „Miškai ir jų poveikis sveikatai” Slovėnijoje

Rugsėjį dalyvavome tarptautiniame kongrese „Miškai ir jų poveikis sveikatai”, kuris vyko Slovėnijoje. Į kongresą susirinko miškininkystės, biomedicinos, klimatologijos, fitofarmacijos mokslininkai, turizmo specialistai bei miško terapijos praktikai iš viso pasaulio apsikeisti naujausiais moksliniais tyrimais kaip miškų ekosistemų paslaugos prisideda prie sveikatos ir žmonių gerovės.
Tarptautinės miško terapijos draugijos valdybos sprendimu KITAIS METAIS KONGRESAS VYKS LIETUVOJE.